Cụm từ và mệnh đề chỉ kết quả
Cụm từ và mệnh đề chỉ kết quả

I. Cụm từ chỉ kết quả - Cụm từ chỉ kết quả thường có "too" hoặc "enough" 1. Too (quá... không thể) S + be + (loo...

Read more »

Extra - Tập 9
Extra - Tập 9

Học tiếng anh qua phim: Extra - Tập 9

Read more »

30 cấu trúc viết lại câu trong tiếng anh
30 cấu trúc viết lại câu trong tiếng anh

30 cấu trúc viết lại câu trong tiếng anh 30 cấu trúc viết lại câu trong tiếng anh 1. S + be + adj + N = S + V + adv 2. S +...

Read more »

Extra - Tập 8
Extra - Tập 8

Học tiếng anh qua phim: Extra - Tập 8

Read more »

Cụm từ và mệnh đề chỉ mục đích
Cụm từ và mệnh đề chỉ mục đích

I. Cụm từ chỉ mục đích 1. Để diễn đạt mục đích khẳng định, ta dùng cụm từ bắt đầu bằng to-infinitive, in oder/ so as + to-infinitive . ...

Read more »

The one that got away - Adam Stanton
The one that got away - Adam Stanton

Học tiếng anh qua bài hát: The one that got away - Adam Stanton

Read more »
 
 
 
Top